Performance Management | compendium HR | zarządzanie zasobami ludzkimi

Diagnoza potencjału

Strona startowa »  Oferta »  Diagnoza potencjału

Diagnoza potencjału i modelowanie pracowników

Zarządzanie bazujące na silnych stronach pracowników jest nowym nurtem w zarządzaniu wywodzącym się paradygmatu psychologii pozytywnej. Jego wykorzystanie w głównej mierze polega na poszukiwaniu silnych stron u każdego pracownika oraz wykorzystanie ich w pracy zawodowej.

Diagnoza potencjału pracowników pozwala na adekwatne przydzielanie zadań i obowiązków oraz uzyskanie następujących korzyści:

 • wzrost wydajności pracy przy tych samych kosztach zatrudnienia
 • wzrost zadowolenia z pracy
 • wzrost motywacji do pracy
 • wzrost zaangażowania w pełnione obowiązki,
 • wzrost wyników biznesowych,
 • poprawa bezpieczeństwa pracy,
 • wzrost zadowolenia klientów.

Zalety wdrożenia systemu:

 • Opracowanie listy kluczowych zdolności na danym stanowisku wraz z narzędziami pomiaru.
 • Pełne wykorzystanie potencjału pracowników.
 • Większa motywacja do pracy.
 • Poprawa wskaźników HR (absencja, fluktuacja, koszty pracy, inwestycje).
 • Dopasowanie programów rozwoju i awansów do potencjału indywidualnego pracownika.
 • Skuteczniejsze programy rozwojowe – szkolenia dostosowane do możliwości rozwoju pracowników (np. introwertyk nie stanie się nigdy przebojowym ekstrawertywnym reprezentantem firmy).
 • Dostosowanie zakresów obowiązków do potencjału pracowników.
 • Delegowanie zadań i obowiązków z uwzględnieniem indywidualnych zdolności.
 • Lepsze efekty rekrutacji nowych pracowników: wykonywanie obowiązków zgodnie z ich naturalnym sposobem działania.

Przedmiot oferty

Przedmiotem oferty jest diagnoza kluczowych na danym stanowisku zdolności (naturalnych, powtarzających się wzorców myślenia odczuwania i zachowania) wpływających na ponadprzeciętne wykonywanie obowiązków oraz opracowanie programu wdrożenia zarządzania silnymi stronami pracowników.

Wybrane narzędzia z których korzystamy w swojej pracy >>KLIKNIJ TUTAJ<<


“Sklonuj” cechy swoich najlepszych pracowników

Wiesz, że w Twoim zespole czy firmie są osoby, charakteryzujące się szczególnymi umiejętnościami/zdolnościami pozwalającymi na wykonywanie przez nich pracy w sposób nadzwyczaj efektywny, ale nie potrafisz jednoznacznie określić co to za cechy i jak je zmierzyć?

Jest to w takim razie zadanie dla nas. Modelujemy/mapujemy kluczowe charakterystyki pozwalające na ponadprzeciętne wykonywanie zadań a następnie przygotowujemy narzędzia pozwalające na  efektywną selekcję. Przygotujemy dedykowane testy rekrutacyjne/selekcyjne pozwalające na szybkie i łatwe wyłonienie osób spełniające surowe kryteria. Efektywność testu porównywalna jest z przeprowadzeniem AC/DC. Jedna inwestycja pozwala na późniejsze masowe działania. Uczestnicy wypełniają test/zadania, a ty jedynie podejmujesz decyzje w oparciu o wygenerowane profile i zestawienia.


Diagnoza potencjału – informacje praktyczne

Silne strony określane są jako bliskie doskonałości wykonywanie danej czynności oraz uzyskiwanie ponadprzeciętnych wyników pracy. Silne strony są silnie osadzone w posiadanym przez daną osobę potencjale, czyli wrodzonych predyspozycjach, talentach i uzdolnieniach. Badania wskazują, iż między 3 a 15 rokiem życia, mózg każdego człowieka dokonuje wewnętrznej samoorganizacji. Jej efektem jest wzmocnienie często używanych połączeń synaptycznych oraz degradacja tych, które są rzadziej używane. Ostatecznie w wieku około 15 lat każda osoba posiada ukształtowaną unikalną sieć połączeń synaptycznych, które nie podlegają później zasadniczym zmianom.

Diagnoza potencjału wskazuje jednoznacznie, w czym dana osoba będzie dobra, a w jakich dziedzinach nigdy nie uzyskach oczekiwanych rezultatów.

Potwierdzają to badania Instytutu Gallupa, który wykazał, że pracownicy mogący wykonywać w pracy to co potrafią najlepiej są o 38% wydajniejsi a firmy są o 44% lepiej oceniane w kategorii zadowolenia klientów. Te same badania wskazują, iż jedynie 20% pracowników ma możliwość wykonywania codziennie tych czynności, w których mają największy potencjał.

Organizacje, które wdrażają programy diagnozy potencjału oraz zarządzanie silnymi stronami pracowników, uzyskują z tego tytułu wymierne korzyści. Dla przykładu w pewnej firmie wdrożenie takiego projektu przyczyniło się do wzrostu wydajności pracowników średnio o 3960 PLN/pracownika w skali roku. Dla firmy zatrudniającej 700 osób daje 2 772 000 PLN wzrostu rocznie tylko przy samej zmianie filozofii prowadzenia polityki personalnej.

Diagnoza potencjału – przykłady praktycznych wdrożeń:

 • Rekrutacja i selekcja – jest to proces wymagający największego nakładu sił i kosztów związanych z właściwym doborem personelu a tym samym w opracowaniu i wykorzystaniu odpowiednich narzędzi i procedur.
 • Przywództwo – polega na nauczeniu przełożonych języka silnych stron na bezpośrednie wyznaczanie zadań oraz ich odpowiednie dopasowanie do potencjału pracowników.
 • Rozwój – skupienie środków na silnych stron pracownika stanowiących jest największy obszar rozwoju. Inwestowanie w osobę, która nie posiada talentu w danej dziedzinie, nie przyniesie zamierzonych rezultatów.
 • Kariera – planowanie i rozwój kariery nie uwzględniający potencjału danej osoby może prowadzić do błędnych decyzji personalnych, np. awansowanie na stanowisko kierownicze dobrego specjalisty, ale nie posiadającego zdolności kierowniczych. Zakres nowych obowiązków będzie wtedy wykraczał poza obszar silnych stron a w konsekwencji prowadził do trudności w zakresie wywiązywania się z powierzonych zadań. Planowanie i rozwój kariery uwzględniające potencjał opiera się na uzdolnieniach a nie na strukturze organizacyjnej firmy.
 • Ocena pracownicza – najważniejsze w tym przypadku jest udzielenie sobie odpowiedzi na pytanie, czy pracownik powinien zasadniczo spełniać oczekiwania przełożonego, czy klienta?Diagnoza potencjału pozwala uzyskać informacje, które silne strony pracowników są pożądane przez klientów i jak umożliwić pracownikowi uzyskać oczekiwane wyniki pracy.
 • Strategia firmy – diagnoza potencjału pozwala na uzyskanie informacji, czy firma dysponuje odpowiednią ilością wykwalifikowanej kadry oraz posiadającej określone uzdolnienia pozwalające na realizację strategii firmy.

Wybrane narzędzia z których korzystamy w swojej pracy >>KLIKNIJ TUTAJ<<