Performance Management | compendium HR | zarządzanie zasobami ludzkimi

Blog

Strona startowa »  Blog

analiza systemów behawioralnych

Analiza Systemów Behawioralnych

Analiza Systemów Behawioralnych (BSA) to dział Zarządzania Zachowaniami Organizacyjnymi. Jest to proces analizy badanych zmiennych ukierunkowany na pomoc w planowaniu ...
Czytaj Dalej
zarządzanie zachowaniami organizacyjnymi

Zarządzanie zachowaniami organizacyjnymi

Zarządzanie zachowaniami organizacyjnymi to subdyscyplina stosowanej analizy zachowania, dziedziny psychologii behawioralnej, której celem jest przewidywanie i kontrola zachowania (Bąbel, Ostaszewski ...
Czytaj Dalej
psychologia biznesu

Psychologia Biznesu

Psychologia biznesu zajmuje się badaniem i rozumieniem mechanizmów ludzkich zachowań w odniesieniu do kontekstu organizacyjnego oraz zachowań konsumenckich. Swoim oddziaływaniem ...
Czytaj Dalej
zespoły zadaniowe

Zespoły zadaniowe

Zespoły zadaniowe, jako obiekt zainteresowania naukowego, były przedmiotem analiz począwszy od badań Hawthorne Western Electric Company w USA (Kożusznik, 2011) ...
Czytaj Dalej
efektywny feedback

Efektywny feedback

Wypunktowanie oczekiwanych rezultatów definiuje cele do osiągnięcia. Z kolei pomiar informuje, na ile udało się je osiągnąć. Realizacja tych dwóch ...
Czytaj Dalej

Testy kompetencji zawodowych

Testy kompetencji zawodowych należą do grupy standaryzowanych metod pomiaru. Dzięki nim można uzyskać rzetelną ocenę poziomu posiadanych kompetencji zawodowych. Zasadniczo ...
Czytaj Dalej
zarządzanie efektywnością

Zarządzanie efektywnością (wydajnością) pracowników

Zarządzanie efektywnością (wydajnością) pracowników Niska sprzedaż, niesatysfakcjonujące wyniki pracy a może po prostu słaba motywacja? Wiele organizacji inwestuje duże środki ...
Czytaj Dalej
modyfikacja zachowania

Modyfikacja Zachowania

Modyfikacja Zachowania oraz Analiza Zachowania są dziedzinami psychologii zajmującymi się funkcjonalną identyfikacją zależności pomiędzy otoczeniem a bezpośrednim zachowaniem oraz dostarczaniem ...
Czytaj Dalej
zarządzanie efektywnością pracowników

Zarządzanie Efektywnością Pracowników – Kształtowanie i modyfikacja zachowań

Zarządzanie Efektywnością Pracowników uczy przełożonych jak wpływać na zachowanie swoich podwładnych. Prowadzenie biznesu jest zajmowaniem się zachowaniem Przedsiębiorstwa zatrudniają pracowników, ...
Czytaj Dalej
ocena kompetencji

Ocena kompetencji

Ocena kompetencji stanowi jedno z kluczowych aspektów systemu zarządzania kompetencjami. Brak możliwości pomiaru i oceny kompetencji uniemożliwia tak naprawdę ich ...
Czytaj Dalej
dedykowane testy rekrutacyjne

Dedykowane testy rekrutacyjne

Dedykowane testy rekrutacyjne Testy rekrutacyjne należą do metod pozwalających na diagnozę potencjału, możliwości i predyspozycji kandydata do pracy. Pracodawca czy ...
Czytaj Dalej
modelowanie kompetencji

Modelowanie kompetencji

Modelowanie kompetencji jest procesem identyfikacji, analizy i opisu zachowań wymaganych od pracownika w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Nie ma ściśle ...
Czytaj Dalej
zarządzanie

Zarządzanie personelem – kluczowe fakty i mity

Zarządzanie personelem należy do tego typu umiejętności, które w dużym stopniu są uwarunkowane posiadanymi przekonaniami i wiedzą z zakresu zachowań ...
Czytaj Dalej
testy kompetencyjne

Testy kompetencyjne

Testy kompetencyjne należą do grupy standaryzowanych metod pomiaru i oceny kompetencji. Są to niezwykle rzetelne narzędzia dostarczające obiektywnej i wiarygodnej ...
Czytaj Dalej
metody pomiaru i oceny kompetencji

Metody pomiaru i oceny kompetencji

Metody pomiaru i oceny kompetencji Zasadniczo metody pomiaru i oceny kompetencji można przypisać do trzech kategorii: Prostych – dostarczają one ...
Czytaj Dalej
wpływ postawy na zachowanie

Wpływ postawy na zachowanie

Jednym z oczywistych powodów popularności problematyki w badaniu postaw jest przekonanie o silnym związku postaw z zachowaniem. Strategia metodologiczna zakłada, ...
Czytaj Dalej
postawa

Postawa

Postawa definiowana jest jako względnie stała skłonność do pozytywnego lub negatywnego ustosunkowania się człowieka do danego obiektu. Ustosunkowanie takie może ...
Czytaj Dalej

Zachowanie jako przejaw kompetencji

Zachowanie jako przejaw kompetencji Bezpośrednim obserwowalnym wskaźnikiem mówiącym o tym, czy dana osoba wykazuje daną kompetencję są zachowania danej osoby ...
Czytaj Dalej