Performance Management | compendium HR | zarządzanie zasobami ludzkimi

Psychologia Biznesu

Strona startowa »  badanie postaw »  Psychologia Biznesu

Psychologia Biznesu

Psychologia biznesu zajmuje się badaniem i rozumieniem mechanizmów ludzkich zachowań w odniesieniu do kontekstu organizacyjnego oraz zachowań konsumenckich. Swoim oddziaływaniem obejmuje szerokie otoczenie organizacji: akcjonariuszy i właścicieli, zarządzających, pracowników, kontrahentów i kooperantów oraz klientów. Wspiera działania w takich dziedzinach jak zarządzanie, marketing, reklama, ekonomia.

Psychologia biznesu ma za zadanie przyczyniać się do sprawnego funkcjonowania organizacji. Jej przedmiotem oddziaływania są takie obszary jak:

 • satysfakcja i wydajność pracownicza,
 • efektywność kadry zarządzającej,
 • procesy produkcji,
 • marketing, handel i obsługa klienta.

Do głównych obszarów zainteresowania psychologii biznesu należą:

 • przywództwo i zarządzanie,
 • kultura organizacyjna i kształtowanie struktur organizacyjnych,
 • motywowanie,
 • komunikacja, współpraca i procesy grupowe,
 • negocjacje, obsługa klienta,
 • psychologia konsumenta i marketingu, zachowania zakupowe i zachowania podejmowane pod wpływem reklamy i oddziaływań marketingowych.

Psychologia biznesu zapewnia wiele praktycznych rozwiązań wspierając zarządzających w zakresie pełnego potencjału przedsiębiorstwa.

Psychologia biznesu – przykładowe możliwości wsparcia

Psychologia biznesu przede wszystkim zajmuje się człowiekiem w warunkach biznesowych. Przedsiębiorstwa zatrudniają pracowników, ponieważ to dzięki ich zachowaniom mogą realizować wyznaczone przez siebie zadania. Psychologia biznesu jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Jeśli zarządzający nie rozumieją praw kształtujących zachowania pracownicze to jest duże prawdopodobieństwo, że obniżają poziom tych zachowań, które są przez nich oczekiwane oraz zwiększają poziom tych, które nie powinny się pojawiać.

Psychologia biznesu – organizacja pracy

Wykorzystanie psychologii biznesu w obszarze organizacyjnym to przede wszystkich podejmowanie działań ukierunkowanych na stworzenie wzmacniającego środowiska pracy zapewniającego pełne wykorzystanie potencjału pracowniczego. Przykładowe działania to:

 • odpowiednia kultura organizacyjna,
 • struktura organizacyjna przedsiębiorstwa zapewniająca płynność przepływu informacji i podejmowania decyzji,
 • tworzenie reguł i norm zapewniających efektywne wykonywanie zadań.

Psychologia biznesu – przywództwo

Celem przedsiębiorstwa jest realizacja pewnych celów. Aby je osiągnąć niezbędne są odpowiedni ludzie realizujący oczekiwane od nich zadania. Tym samym przełożeni muszą posiadać wiedzę i umiejętności psychologiczne w zakresie:

 • przywództwa,
 • procesów grupowych,
 • pracy zespołowej,
 • komunikacji w grupie,
 • rozwiązywania konfliktów.

Przykładem rozwiązania jakie może dostarczyć psychologia biznesu to wdrożenie reguł zarządzania efektywnością. Jest to podejście, które uczy przełożonych jak wpływać na swoich podwładnych dzięki wykorzystaniu analizie i modyfikacji zachowania. Zarządzanie efektywnością pracowniczą skupia się na zrozumieniu zachowań, o których można powiedzieć, że działają i przynoszą zamierzone skutki.

Indeks Potencjału Przedsiębiorczości – sprawdź czy Twój sposób myślenia  jest zbliżony do osób, które osiągają spektakularne wyniki biznesowe.

Psychologia biznesu w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Psychologia biznesu wspiera zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie możliwości maksymalnego wykorzystania potencjału pracowniczego. Psychologia zapewnia tutaj wsparcie w zakresie:

 • profilowania stanowisk pracy,
 • identyfikowania kluczowych kompetencji pracowniczych,
 • dopasowania skutecznych metod selekcji i oceny pracowniczej,
 • adaptacji pracowniczej,
 • badania postaw pracowniczych oraz satysfakcji pracowniczej,
 • wspierania w zakresie rozwoju potencjału zawodowego w tym zapewnianie odpowiednich metod szkoleniowych i treningowych (coaching, mentoring, itp.).
 • planowania i rozwoju kariery zawodowej oraz rozwoju kompetencji osobistych.

Do przykładowych rozwiązań należy wykorzystanie testów mierzących poziom oczekiwanych kompetencji.

Psychologia biznesu i wpływ społeczny

Wiedza psychologiczna jest nieodzowna w działach zajmujących się obsługą klienta i sprzedażą. Dzięki wiedzy psychologicznej pracownicy firmy wiedzą, jak obsługiwać klientów, aby byli z niej zadowoleni i ją polecali. Kluczowe kompetencje rozwijane z obszaru wpływu społecznego dzięki psychologii biznesu to: negocjacje, mediacje i perswazja.

Wpływ społeczny to również działania związane z budowaniem wizerunku i marki firmy. Psychologia biznesu pomaga w kształtowaniu takiego obrazu firmy, by jej pracownicy, klienci i kontrahenci postrzegali ją jako wartościową organizację zajmującą się atrakcyjnymi produktami i usługami.

Przykładowym rozwiązaniem może być pomiar postaw pracowniczych oraz wizerunek pracodawcy w oczach pracowników.

Psychologia biznesu w służbie rozwoju kompetencji osobistych

Psychologia biznesu pomaga w rozwijaniu kompetencji osobistych. Mogą do nich należeć umiejętności związane z:

 • Odpornością i tolerancją na stres – efektywni pracownicy wykazują umiejętność do radzenia sobie w trudnych, niepewnych i ryzykownych sytuacjach jak również wykazują zdolność do radzenia sobie ze stresem i niejednoznacznością.
 • Poczuciem pewności siebie – osoby pewne siebie są gotowe do podejmowania odważnych działań. Osoby z niskim poczuciem pewności siebie nie podejmują wyzwań, nawet jeśli dostrzegają wynikające z nich korzyści. Obawy i niskie poczucie pewności siebie stanowią silny czynnik ograniczający możliwości rozwoju firmy.
 • Niezależnym myśleniem – umiejętność niezależnego myślenia stanowi podstawę kreatywności a tym samym pomaga w tworzeniu nowych, innowacyjnych produktów.
 • Koncentracją uwagi – brak lub niski poziom koncentracji uwagi niesie szereg negatywnych skutków. Czynniki rozpraszające mogą obniżać produktywność o 20 procent. W przypadku zadań związanych z dużym wysiłkiem intelektualnym wskaźnik ten może wzrosnąć nawet do 50%.

Psychologia biznesu zapewnia wiele sprawdzonych rozwiązań wpływających na wzrost efektywności pracowniczej. Wykorzystanie określonych prawidłowości i wbudowanie ich w już istniejące rozwiązania pozwala na to, by wyniki pracy wzrosły o 20% – 50% a nawet 2-3 krotnie bez dodatkowych inwestycji w infrastrukturę, wyposażanie i środki produkcji.

Opieka merytoryczna

Osoba odpowiedzialna za realizowanie usług z obszaru psychologii biznesu.

Dr Piotr Pudło, psycholog behawioralny i psycholog biznesu. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, polskiego oddziału Associacion for Behaviour Analysis International. Specjalizuje się zakresie adaptowania Stosowanej Analizy Zachowania w obszarze psychologii biznesu i zarządzania – aktywne wdrażanie rozwiązań z obszaru Performance Management.

Podziel się: