Performance Management | compendium HR | zarządzanie zasobami ludzkimi

Testy kompetencyjne

Strona startowa »  diagnoza potencjału »  Testy kompetencyjne

Testy kompetencyjne

Testy kompetencyjne należą do grupy standaryzowanych metod pomiaru i oceny kompetencji. Są to niezwykle rzetelne narzędzia dostarczające obiektywnej i wiarygodnej informacji na temat tego jaki poziom kompetencji wykazuje dana osoba.
Testy kompetencyjne to narzędzia psychometryczne tworzone w celu badania określonych kompetencji. Tak jak nie ma uniwersalnych kompetencji tak nie ma również uniwersalnych testów mierzących kompetencje. Przy wyborze takiego testu należy zwrócić szczególną uwagę na jakim modelu teoretycznym został on oparty i co on tak naprawdę mierzy. Kluczowym wskaźnikiem jest tutaj TRAFNOŚĆ testu kompetencyjnego, czyli taki jego parametr, który określa co dokładnie jest przedmiotem pomiaru.

Testy kompetencyjne najczęściej dzielone są na następujące kategorie:

 • wiedzy i umiejętności – przedmiotem pomiaru jest tutaj wiedza merytoryczna związana z daną kompetencją,
 • osiągnięć – przedmiotem pomiaru jest tutaj poziom wykonania poszczególnych czynności, tj. sortowanie, szybkość czytania, rozumienie tekstu, itp.
 • sytuacyjne testy kompetencyjne – są to narzędzia oceny oparte na seriach dylematów. Zadaniem osoby ocenianej jest tutaj dokonanie wyboru zachowania, najbardziej adekwatnego wg. niego w danej sytuacji,
 • zdolności – badanie zdolności intelektualnych, językowych, numerycznych, itp.
 • osobowości – badanie poziomu poszczególnych cech osobowości.

Przykładowe testy osobowości >>KLIKNIJ TUTAJ<<

W przypadku ostatnich dwóch rodzajów testów kompetencyjnych (zdolności i osobowości) nie wszyscy praktycy zgadzają się z zaliczaniem tych właściwości do kategorii kompetencji. Wynika to z definicji i składowych kompetencji (wiedza + umiejętności + postawy) oraz z możliwości nauczenia i rozwoju danej kompetencji. Zarówno zdolności jak i cechy osobowości mają charakter wrodzony i względnie niezmienny (osobowość po 30 roku życia nie ulega zmianie: Costa i McCrae; 2005). Oznacza to, iż jeśli dana osoba jest np. wysoce wrażliwa emocjonalnie, to nie stanie się w wyniki treningu kimś o niskim progu wrażliwości. Może oczywiście nauczyć się radzenia sobie z emocjami, ale to już nie jest składnik osobowości a właśnie kompetencja.

Testy kompetencyjne – zalety

Testy kompetencyjne mają szereg zalet. Do najważniejszych należą:

• oszczędność czasu w procesie rekrutacji na grupy stanowisk
• wysoka adekwatność do danego stanowiska pracy oraz sposobu działania danego przedsiębiorstwa
• obiektywność wyników i wysokie parametry psychometryczne takie jak trafność i rzetelność,
• porównanie badanych zarówno względem siebie jak i w odniesieniu do profilu kompetencyjnego związanego z danym stanowiskiem
• monitorowanie poziomu rozwoju kompetencji danej osoby
• możliwość stworzenia mapy kompetencji przedsiębiorstwa.

Testy kompetencyjne – przykłady pytań

Przykłady pytań z poszczególnych rodzajów testów kompetencyjnych

Testy wiedzy i umiejętności

Ewidencji działalności gospodarczej nie podlega działalność:

 1. koncesjonowania
 2. w zakresie tzw. handlu obwoźnego odzieżą
 3. prowadzona przez osoby prawne
 4. w zakresie rękodzieła ludowego.

Podstawowe dokumenty finansowe charakteryzujące przedsiębiorstwo na koniec roku obrachunkowego to:

 1. bilans i plan zapasów
 2. bilans, rachunek wyników i sprawozdanie z przepływów finansowych
 3. bilans, rachunek wyników
 4. rachunek wyników i plan kosztów.

Testy osiągnięć

Przeczytaj fragment tekstu i odpowiedz na pytania znajdujące się poniżej

Postać Alana Turinga jest jednym z mitów współczesnego społeczeństwa. Wykazywał szerokie zainteresowania, a szczególnie interesowała go mechanika i muzyka. Do legend należy informacja, iż sam nauczył się grać na skrzypcach. Ukończył ona matematykę na Uniwersytecie Cambridge. Największą sławę przyniosła mu jego Teoria Maszyn Turinga, opublikowana w 1931 roku, która do dziś jest podstawą badań nad automatycznym przetwarzaniem informacji. Turing opracował, w oparciu o system binarny i taśmy, zasady działania uniwersalnej maszyny. Miał wtedy 25 lat. Dopiero w 1950 roku zbudowano, ściśle według jego projektu, w Brytyjskim Narodowym Laboratorium Fizyki komputer Pilot ACE. Turing zginął w tajemniczych okolicznościach w 1954 roku.

1. Absolwentem którego uniwersytetu był Turing?
a) Oxford
b) Cambridge
c) Yale
d) Boston

2. Co studiował Turing?
a) Mechanikę
b) Muzykę
c) Matematykę
d) Informatykę

3. Alan Turing zginął w roku
a) 1944
b) 1945
c) 1954
d) 1937

4. W jakim wieku Turing opublikował swoja teorię?
a) 23 lata
b) 25 lat
c) 35 lat
d) 37 lat

5. W 1950 roku na postawie projektu Turinga zbudowano komputer. Jak go nazwano?
a) Pilot ABC
b) Pilot AEC
c) Pilot ACE
d) Pilot CAI

Sytuacyjne testy kompetencyjne

Przystępujesz do negocjacji ceny z Twoim kontrahentem. Znasz ceny konkurencji. Masz też, świadomość, iż Twój kontrahent będzie chciał negocjować Tobą cenę. Jakie jest Twoje zachowanie:

a) Pierwszy/a proponujesz wysoką cenę.
b) Pierwszy/a proponujesz adekwatną cenę.
c) Pierwszy/a proszę o propozycję ceny.

Podziel się: