Performance Management | compendium HR | zarządzanie zasobami ludzkimi

Dedykowane testy rekrutacyjne

Strona startowa »  diagnoza potencjału »  Dedykowane testy rekrutacyjne

Dedykowane testy rekrutacyjne

Dedykowane testy rekrutacyjne

Testy rekrutacyjne należą do metod pozwalających na diagnozę potencjału, możliwości i predyspozycji kandydata do pracy. Pracodawca czy rekruter nie musi opierać się tylko na deklaracjach czy dokumentach dostarczonych przez kandydata do pracy. Aby mieć pewność, że dana osoba będzie spełniać szczegółowe wymagania stanowiska można wykorzystać do tego celu testy rekrutacyjne. Do ich zasadniczej zalety należy możliwość szybkiej i sprawnej selekcji dużej ilości kandydatów wraz z porównaniem ich ze sobą oraz pod względem danego kryterium. Dodatkowo testy rekrutacyjne często występują w wersji elektronicznej co powoduje, iż wynik jest dostępny natychmiast po wypełnieniu testu przez kandydata.

W rekrutacji z praktycznego punktu widzenia, najbardziej adekwatny wynik, warto wykorzystywać testy należące do poniższych kategorii:

  • Testy uzdolnień – to narzędzia oceny i selekcji zdolności związanych z funkcjonowaniem poznawczym, społecznym i fizycznym. Uzdolnienia odpowiadają za bliskie doskonałości wykonywanie danej czynności i ponadprzeciętne wykonywanie obowiązków. Uzdolnienia są względnie trwałe przez całe życie danej osoby, dlatego ich pomiar pozwala na przewidzenie, w jakiego typu zadaniach dana osoba się sprawdzi a jakich będzie mieć trudność. Testy uzdolnień mierzą takie charakterystyki jak: zdolności matematyczne, myślenie logiczne, analiza danych, wyobraźnia, sprawność ruchowa czy określony sposób myślenia (np. style poznawcze).
  • Testy osobowości – to narzędzia diagnostyczne pozwalające na identyfikację względnie trwałych cech i właściwości psychicznych danej osoby warunkujących jej zachowanie. Osobowość po 30 roku życia pozostaje niezmienna i jest względnie trwała przez całe życie. Oznacza to, iż uzyskanie informacji na temat sposobu funkcjonowania danej osoby pozwala na przywidywanie jak zachowa się ona w przyszłości. Testy osobowości mogą mierzyć zarówno poszczególne pojedyncze cechy jak również grupy cech i ich konfiguracje (np. typy osobowości).

Przykładowe testy osobowości >>KLIKNIJ TUTAJ<<

  • Testy kompetencyjne – narzędzia oceny poziomu posiadanych przez daną osobę kompetencji, czyli konfiguracji wiedzy, umiejętności i postawy. Rekrutacyjne testy kompetencyjne zazwyczaj mierzą:
    • Wiedzę z danej tematyki, księgowość, rachunkowość, prawo, język
    • Zachowanie w określonych sytuacjach, np. obsługa klienta, negocjacje, sprzedaż,
    • Posługiwanie się, np. komputerem, maszyną czy urządzeniem.
    • Przekonania dotyczące np. klienta, pracy, wykonywanych zadań.

To co wyróżnia kompetencje od uzdolnień i osobowości to możliwość ich wyuczenia. Jeśli dana osoba nie posiada określonej kompetencji oznacza to, iż może ją nabyć. Z kolei zarówno uzdolnienia jak i osobowość mają silne podłoże biologiczne i są zazwyczaj niezmienne. To co można z nimi robić to je wzmacniać i rozwijać.

Testy rekrutacyjne – sposoby pomiaru

Testy rekrutacyjne mogą przyjmować różną formę. W zależności od mierzonej właściwości mogą one mieć charakter:

Papier – ołówek (lub uwspółcześniona wersja: komputer) – zazwyczaj polegają na udzielaniu przez kandydata odpowiedzi na pytania lub wykonanie określonych obliczeń.

Zadania – kandydat ma wykonać określone zadanie, jak np. zmontowanie urządzenia, ułożenie konstrukcji z dostępnych materiałów czy zaprojektowanie rozwiązania danego problemu.

Testy aparaturowe – w tym przypadku badanie jest przeprowadzanie przy wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń mierzących np. koordynacje wzrokowo-ruchową, uwagę, psychomotorykę.

Dedykowane testy rekrutacyjne

Firmy zazwyczaj korzystają z ogólnych, powszechnie dostępnych testów. Pozwala to na pewną oszczędność, ale równocześnie wiąże się z pewnym ograniczeniami. Testy ogólne odnoszą się do ogólnych ludzkich właściwości bez uwzględnienia specyficznych umiejętności i zdolności oraz bez uwzględnienia specyfiki funkcjonowania firmy oraz stanowiska pracy. Np. test mierzący kompetencje negocjacyjne zazwyczaj odnoszą się do ogólnych modeli teoretycznych nie uwzględniając specyfiki branży czy odbiorcy (np. klient korporacyjny vs indywidualny, usługi vs produkcja). Pytania/zadania w takich testach dotyczą ogólnych sytuacji, co powoduje, iż mogą one nie mieć przełożenia na specyfikę konkretnego stanowiska, a tym samym wynik takiego testu nie będzie odzwierciedlał kompetencji posiadanych przez kandydata.

Alternatywą dla testów o charakterze ogólnym są dedykowane testy rekrutacyjne. Dostarczają one niezwykle rzetelnych, obiektywnych i wiarygodnych informacji na temat tego, jaki poziom właściwości wykazuje dana osoba. Skuteczność dedykowanych testów rekrutacyjnych porównywalna jest z wynikami poprawnie przeprowadzonego Assement Centre, przy czym koszty przeprowadzenia AC wraz z ilością czasu jaki jest niezbędny do jego realizacji zdecydowanie przewyższa koszty związane z przeprowadzeniem dedykowanych testów rekrutacyjnych.

Dedykowane testy rekrutacyjne – zasadnicze korzyści

  • Oszczędność czasu, zwłaszcza w procesie rekrutacji na grupy stanowisk.
  • Możliwość stworzenia mapy potencjału pracowniczego przedsiębiorstwa.
  • Możliwość przeprowadzenia całej procedury badania przez pracowników firmy bez konieczności korzystania z usług zewnętrznych konsultantów.
  • Wysoka obiektywność wyników oraz wysokie parametry psychometryczne takie jak trafność i rzetelność a tym samym duża wartość predykcyjna.
  • Możliwość porównania i zestawienia wyników badanych osób względem siebie jak i w odniesieniu do profilu stanowiska pracy.

Dlaczego dedykowane testy rekrutacyjne a nie gotowe testy dostępne na rynku?

Zasadniczą cechą dedykowanych testów jest uwzględnianie przez nie specyfiki kultury organizacyjnej firmy oraz unikatowości zadań na danym stanowisku lub grupie stanowisk pracy.

Pomiędzy testami dedykowanymi a ogólnymi istnieją następujące różnice.

  Testy dedykowane Testy ogólne
Kultura organizacyjna i specyfika firmy Uwzględniają specyfikę firmy i jej kulturę organizacyjną. Odnoszą się do ogólnych modeli oraz ogólnych wzorców i przejawów zachowań.
Stanowisko pracy i wynikające z niego szczegółowe wymagania Są ściśle dopasowane do branży, specyfiki stanowiska pracy oraz związanych z nim wymagań. Odnoszą się do ogólnej, niesprecyzowanej grupy stanowisk pracy bez uwzględnia indywidualnego zróżnicowania ze względu na branżę czy wymagania stanowiska.
Dostęp do testu Opracowany test jest własnością zleceniodawcy i tylko on określa zakres dostępu do testu. Badanemu trudniej jest wpłynąć na wyniki testu podczas badań. Dostęp do testu jest powszechny.

Osoby wypełniające testy ogólnie dostępne mogły wcześniej zapoznać się z nimi a tym samym przygotować się do jego wypełnienia i wpłynąć na jego wynik.

Wpływ na konstrukcję i modyfikacja testu. Zleceniodawca może mieć wpływ na formę testu, ilość i rodzaj pytań/zadań, sposób wizualizacji i prezentacji wyników. Brak wpływu.
Dysponowanie testem Zleceniodawca jest jedynym właścicielem testy a tym samym może dysponować nim w dowolny sposób. Dysponowanie testem ograniczone jest zapisami licencji.
Skala kłamstwa / kontrolna Skala kłamstwa/kontrolna jest elementem składowym testu. W zależności od testu skala kłamstwa/kontrolna jest bądź nie jest jego elementem.

Podsumowanie

Koszty błędnej rekrutacji szacowane są na poziomie rocznej pensji brutto pracownika a w przypadku stanowiska menadżerskiego nawet do jego dwu letniej pensji. Przy założeniu, że średnia pensja specjalisty wynosi 5 tysięcy zł brutto to nietrafiona rekrutacja daje  koszt 60 tysięcy. W przypadku managera zarabiającego ok. 9 tysięcy zł brutto to koszt ten urasta do kwoty 216 tysięcy złotych. W przypadku kiedy błędy są powielane, koszt takich nietrafionych rekrutacji może stanowić poważne Warto w takim przypadku zastanowić się, czy nie lepiej zainwestować w opracowanie dedykowanego rozwiązania pozwalającego na uzyskanie wyników dających wysokie prawdopodobieństwo podjęcia trafnej decyzji.

Dedykowane testy rekrutacyjne – oferta

Jeśli jesteś zainteresowany stworzeniem dla Twojej firmy skutecznego rozwiązania w postaci stworzenia dedykowanego testu zapraszamy do kontaktu. Opracujemy dedykowane testy pomiaru predyspozycji i uzdolnień pracowników oraz kandydatów do pracy uwzględniające specyfikę Waszych wymagań.

Dedykowane testy rekrutacyjne są w stanie udzielić obiektywnej informacji jaki dana osoba ma potencjał i w jakim kierunku może się z powodzeniem rozwijać.

Dzięki skorzystaniu z naszej oferty i zastosowaniu dedykowanych testów Firma zyskuje obiektywizm oceny, wzrost trafności rekrutacji a tym samym oszczędność finansową.

Kontakt >>KLIKNIJ TUTAJ<<

Podziel się: