Performance Management | compendium HR | zarządzanie zasobami ludzkimi

Testy kompetencji zawodowych

Strona startowa »  diagnoza potencjału »  Testy kompetencji zawodowych

Testy kompetencji zawodowych

Testy kompetencji zawodowych należą do grupy standaryzowanych metod pomiaru. Dzięki nim można uzyskać rzetelną ocenę poziomu posiadanych kompetencji zawodowych.

Zasadniczo testy kompetencji zawodowych są konstruowane tak, aby dokonać diagnozy ściśle zdefiniowanych kompetencji. Pojęcie „uniwersalne kompetencje zawodowe” zasadniczo nie istnieje. Różne zadnia wymają różnych kompetencji albo innego zestawu zachowań, umiejętności czy wiedzy składających się na daną kompetencję. Wybierając zatem test należy podjąć zasadniczą decyzję: co chcę zmierzyć i jaki chcę uzyskać rezultat badania.

Zazwyczaj testy kompetencji zawodowych mierzą następujące kategorie:

 • Osobowość – miarą osobowości jest zazwyczaj zestaw cech za pomocą których można scharakteryzować wszystkich ludzi, przy czym poszczególne osoby będą przejawiać różny ich poziom.
 • Predyspozycje zawodowe – ten rodzaj testów mierzy jaki dana osoba reprezentuje poziom wrodzonych skłonności do wykonywania określonego zawodu.
 • Uzdolnienia i talenty – tego typu testy kompetencji zawodowych pozwalają na pomiar cech wpływających na wykonywanie przez daną osobę określonej czynności w sposób ponadstandardowy.
 • Preferencje i zainteresowania zawodowe – tego typu testy pozwalają określić typ ukierunkowania zawodowe danej osoby. Wynik testu zazwyczaj wskazuje na konkretne rodzaje sytuacji, środowisko pracy, obiekty i czynności, które są ciekawe i ważne dla danej osoby a ich eksploracja stanowi szczególny przedmiot zainteresowania. Testy preferencji zawodowych mierzą formę behawioralnego realizowania się w warunkach kształtowanych przez środowisko.
 • Wiedzę i umiejętności – ta kategoria testów kompetencji zawodowych dotyczy kwestii związanych z teko typy zachowaniami jak np. umiejętności autoprezentacyjne, komunikowanie się jak również takie kwestie związane z pracą jak perswazja czy projektowanie stron internetowych.

testy kompetencji zawodowych

Testy kompetencji zawodowych – zalety

Testy kompetencji zawodowych charakteryzują się szeregiem zalet. Należą do nich:

 • możliwość szybkiej diagnozy większej liczby osób,
 • uzyskanie obiektywnych wyników przy wysokich parametrach psychometrycznych takich jak trafność i rzetelność,
 • udzielanie efektywnych wskazówek doradczych opartych na solidnych podstawach,
 • możliwość monitorowania poziomu rozwoju kompetencji danej osoby,
 • uniknięcie wyboru zawodu niespójnego z posiadanym profilem zawodowym,
 • wybór zawodu ściśle związanego z posiadanym potencjałem zawodowym.

Wybrane testy kompetencji zawodowych

Indykator Wzorców Kariery – jest to test mierzący poziom uzdolnień i talentów. Pozwala na wyszczególnienie i uporządkowanie kluczowych zdolności danej osoby. >>PRZEJDŹ DO TESTU<<

Test Ról Zespołowych – test te mierzy skłonność danej osoby do wchodzenia w określoną rolę zespołową. Wiąże się to tym samym z przyjmowaniem określonego sposobu myślenia, rozwiązywania problemów oraz wchodzenia w określony rodzaj relacji z innymi ludźmi reprezentującymi te same róż różne role. >>PRZEJDŹ DO TESTU<<

Test DISC – ten test pozwala na pomiar stylów behawioralnych przejawiających się w charakterystycznych dla danej osoby wzorców zachowań i relacji. Wynik pozwala zrozumieć w jaki sposób dana osoba podchodzi do problemów, jak je chce rozwiązać oraz w jaki sposób wchodzi w relację z innymi ludźmi. >>PRZEJDŹ DO TESTU<<

Typy Zawodowe – test ten został oparty na koncepcji Hollanda. Uzyskany wynik wskazujący na dominujący typ zawodowy oraz związaną z nim skłonność do przyjmowania określonej aktywności związanej z wykonywaną pracą. >>PRZEJDŹ DO TESTU<<

Alternatywą dla gotowych rozwiązań są dedykowane testy kompetencyjne. Pozwalają one na pomiar cech ściśle związanych z danym miejscem pracy, organizacją czy branżą. Więcej informacji na ten temat >>KLIKNIJ TUTAJ<<

Podziel się: