Performance Management | compendium HR | zarządzanie zasobami ludzkimi

Analiza Systemów Behawioralnych

Strona startowa »  performance management »  Analiza Systemów Behawioralnych

Analiza Systemów Behawioralnych

Analiza Systemów Behawioralnych (BSA) to dział Zarządzania Zachowaniami Organizacyjnymi. Jest to proces analizy badanych zmiennych ukierunkowany na pomoc w planowaniu i zarządzaniu efektywnością na poziomie organizacji, procesów i stanowisk pracy. Analiza Systemów Behawioralnych pomaga w budowaniu spójności działań w organizacji, dzięki której może ona dostarczać produkty czy usługi o wysokim poziomie jakości. Firmy w każdym sektorze gospodarki nieustannie ze sobą konkurują co często prowadzi do budowania złożoności organizacyjnej. Organizacje dostosowują się do wymagań rynku zmieniając swoje systemy i procesy, aby zwiększać generowaną przez siebie wartość. Jeśli zmiany koncentrują się na niewłaściwych elementach oraz wiążą się z zaniedbaniem zaprojektowania zmiany zachowania pracowników uczestniczących w modyfikowanych procesach i systemach to może prowadzić to do zbędnych kosztów.

Analiza Systemów Behawioralnych do podejście zorientowane na poprawę wydajności. Stosowanie się do jej założeń pozwala na ukierunkowanie wysiłków organizacji zmierzających do wzrostu rentowności, satysfakcji klienta czy wzrostu udziału w rynku.

Analiza Systemów Behawioralnych a Performance Management

Analiza Systemów Behawioralnych wyróżnia się od innych podejść związanych z poprawą wydajności koncentracją na trwałych wynikach oraz analizą wszystkich komponentów organizacji, które mogą wpływać na jej wydajność.

Analizę Systemów Behawioralnych można porównać z Performance Management, która należy do częściej stosowanych interwencji obejmujących poprawę wyników indywidualnych czy grupowych poprzez bezpośrednie manipulowanie otoczeniem. Performance Management zazwyczaj obejmuje analizę bodźców poprzedzających i konsekwencji wspierających dane zachowania w organizacji a następnie ich zmianę w celu zmniejszenia nieproduktywnych zachowań lub zwiększenia wydajności produkcyjnej.

Typowe interwencje Performance Management obejmują interwencje oparte na bodźcach poprzedzających i konsekwencjach, które obejmują m.in.:

 • klaryfikacja i doprecyzowanie zadań,
 • sprzęt i wyposażenie,
 • wyznaczanie celów,
 • system wskazówek i podpowiedzi,
 • nauka pożądanych umiejętności,
 • udzielanie informacji zwrotnych,
 • systemy motywacyjne.

Performance Management koncentruje swoją uwagę na dwóch zasadniczych obszarach podejmowanej interwencji:

 • środowisko, w którym przeprowadzana jest interwencja oraz które podlega zmianom,
 • uczestnicy interwencji, tj. przełożeni, pracownicy i współpracownicy oraz klienci.

Interwencje związane z Performance Management powinny być przeprowadzane w odniesieniu do całego systemu organizacyjnego, aby można je było dostosowywać do zachodzących w organizacji zmian. Tym samym projekt struktury Performance Management dostoswany jest do zmieniających się wymagań w organizacji zapewniając jego trwałość, ponieważ uwzględnia zmiany w zależnościach odnoszących się do kwestii indywidualnych i zespołowych.

Założenia Analizy Systemów Behawioralnych

Analiza Systemów Behawioralnych określa w jaki sposób komponenty systemu współdziałają, w tym jak każda osoba przyczynia się do ogólnego funkcjonowania systemu. Analiza Systemów Behawioralnych obejmuje wielopoziomowe rozwiązania, które mogą obejmować interwencje Performance Management, ale także projektowanie procesów, automatyzację, zmiany w polityce firmy, zmiany w rozmieszczaniu zasobów, opracowywanie i / lub reorganizację strategii, rozwój systemów motywacyjnych, restrukturyzację organizacyjną czy zarządzanie inicjatywami menedżerów. Zasadnicza wartość Analizy Systemów Behawioralnych polega na tym, że pozwala na analizę organizacji wykraczając poza podstawową trójelementową zależność związaną z bodźcami poprzedzającymi i konsekwencjami zachowań jako zmiennymi wpływającymi na wyniki indywidualne i organizacyjne. Analiza organizacji jako systemu pozwala na identyfikacje obszarów ulepszeń, które będą miały największy pozytywny wpływ na organizację oraz pozwala skupić się na planowaniu i zarządzaniu zmiennymi wspierającymi pożądane wyniki. Analiza Systemów Behawioralnych analizuje poziomy organizacji za pomocą zestawu określonych narzędzi, pomagających usprawnić proces gromadzenia i udostępniania informacji, identyfikacji celów, identyfikacji problemów i opracowywania rozwiązań.

Identyfikowane są określone:

 • komponenty organizacji w kontekście tego, jak jest (i powinna być) wykonywana w firmie praca,
 • obszary wymagające poprawy,
 • rozłączenia w systemie,
 • priorytety i zasoby, które powinny zostać przydzielone do usunięcia zidentyfikowanych zakłóceń.

W efekcie powstaje obraz organizacji wskazujący na to:

 • co organizacja próbuje osiągnąć,
 • jak wykonywana jest w niej praca,
 • co jest konieczne do wykonywania pracy.

Analiza Systemów Behawioralnych opiera się na założeniu, że wyniki firmy są funkcją pracujących w niej osób a pracownicy są tak efektywni, jak systemy, których są częścią. Podejście behawioralne zakłada, że zachowanie jest funkcją środowiska i nie będzie się ono przejawiać, dopóki nie zaistnieją okoliczności organizacyjne, które je wspierają. Analiza Systemów Behawioralnych koncentruje się w pierwszej kolejności na poziomie organizacyjnym i procesowym dostarczając wsparcia w zakresie projektowania zależności wspierających pracowników w osiąganiu przez nich sukcesu.

Podziel się: